د. أمين نعمان وكيلاً للتطوير لمدة 3 سنوات

صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الدكتور أمين بن يوسف محمد نعمان وكيلاً..
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 41184
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1480850102
      [changed] => 1480850105
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 41185
      [revision_uid] => 0
      [title] => د. أمين نعمان وكيلاً للتطوير لمدة 3 سنوات
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1480850105
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 19473
              [uid] => 0
              [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_276.png
              [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_276.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 46024
              [status] => 1
              [timestamp] => 1480850105
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 41184
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1480850101
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263249
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263249
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1480850105
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_30] => Array
            (
              [title] => جامعة الملك عبد العزيز
              [href] => taxonomy/term/30
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => 
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الدكتور أمين بن يوسف محمد نعمان وكيلاً..
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 41184
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1480850102
          [changed] => 1480850105
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 41185
          [revision_uid] => 0
          [title] => د. أمين نعمان وكيلاً للتطوير لمدة 3 سنوات
          [teaser] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الدكتور أمين بن يوسف محمد نعمان وكيلاً..
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1480850105
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 19473
                  [uid] => 0
                  [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_276.png
                  [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_276.png
                  [filemime] => image/png
                  [filesize] => 46024
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1480850105
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 41184
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1480850101
              [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263249
              [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263249
              [feed_nid] => 5567
            )

          [last_comment_timestamp] => 1480850105
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [30] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 30
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة الملك عبد العزيز
                  [description] => 
                  [weight] => 6
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 19473
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_276.png
                                  [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_276.png
                                  [filemime] => image/png
                                  [filesize] => 46024
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1480850105
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 41184
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الدكتور أمين بن يوسف محمد نعمان وكيلاً..
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الدكتور أمين بن يوسف محمد نعمان وكيلاً..
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => odd
      [id] => 1
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.161.130.145
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Sun, 04/12/2016 - 14:15
      [node_url] => /node/41184
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الأحد, ٢٠١٦/١٢/٤ في الساعة ١٤:١٥
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 41184
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1480850102
  [changed] => 1480850105
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 41185
  [revision_uid] => 0
  [title] => د. أمين نعمان وكيلاً للتطوير لمدة 3 سنوات
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1480850105
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 19473
          [uid] => 0
          [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_276.png
          [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_276.png
          [filemime] => image/png
          [filesize] => 46024
          [status] => 1
          [timestamp] => 1480850105
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 41184
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1480850101
      [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263249
      [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263249
      [feed_nid] => 5567
    )

  [last_comment_timestamp] => 1480850105
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_30] => Array
        (
          [title] => جامعة الملك عبد العزيز
          [href] => taxonomy/term/30
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => 
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الدكتور أمين بن يوسف محمد نعمان وكيلاً..
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 41184
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1480850102
      [changed] => 1480850105
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 41185
      [revision_uid] => 0
      [title] => د. أمين نعمان وكيلاً للتطوير لمدة 3 سنوات
      [teaser] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الدكتور أمين بن يوسف محمد نعمان وكيلاً..
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1480850105
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 19473
              [uid] => 0
              [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_276.png
              [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_276.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 46024
              [status] => 1
              [timestamp] => 1480850105
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 41184
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1480850101
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263249
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263249
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1480850105
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [30] => stdClass Object
            (
              [tid] => 30
              [vid] => 2
              [name] => جامعة الملك عبد العزيز
              [description] => 
              [weight] => 6
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 19473
                              [uid] => 0
                              [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_276.png
                              [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_276.png
                              [filemime] => image/png
                              [filesize] => 46024
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1480850105
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 41184
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الدكتور أمين بن يوسف محمد نعمان وكيلاً..
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الدكتور أمين بن يوسف محمد نعمان وكيلاً..
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => odd
  [id] => 1
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.161.130.145
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Sun, 04/12/2016 - 14:15
  [node_url] => /node/41184
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الأحد, ٢٠١٦/١٢/٤ في الساعة ١٤:١٥
  [field_image2_rendered] => 
)

أ.د. يوسف التركي وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي

صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبدالعزيز عبدالله..
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 41185
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1480850102
      [changed] => 1480850107
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 41186
      [revision_uid] => 0
      [title] => أ.د. يوسف التركي وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1480850107
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 19474
              [uid] => 0
              [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_277.png
              [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_277.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 46024
              [status] => 1
              [timestamp] => 1480850107
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 41185
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1480850101
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263248
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263248
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1480850107
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_30] => Array
            (
              [title] => جامعة الملك عبد العزيز
              [href] => taxonomy/term/30
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => 
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبدالعزيز عبدالله..
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 41185
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1480850102
          [changed] => 1480850107
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 41186
          [revision_uid] => 0
          [title] => أ.د. يوسف التركي وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي
          [teaser] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبدالعزيز عبدالله..
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1480850107
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 19474
                  [uid] => 0
                  [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_277.png
                  [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_277.png
                  [filemime] => image/png
                  [filesize] => 46024
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1480850107
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 41185
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1480850101
              [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263248
              [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263248
              [feed_nid] => 5567
            )

          [last_comment_timestamp] => 1480850107
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [30] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 30
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة الملك عبد العزيز
                  [description] => 
                  [weight] => 6
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 19474
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_277.png
                                  [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_277.png
                                  [filemime] => image/png
                                  [filesize] => 46024
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1480850107
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 41185
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبدالعزيز عبدالله..
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبدالعزيز عبدالله..
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => even
      [id] => 2
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.161.130.145
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Sun, 04/12/2016 - 14:15
      [node_url] => /node/41185
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الأحد, ٢٠١٦/١٢/٤ في الساعة ١٤:١٥
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 41185
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1480850102
  [changed] => 1480850107
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 41186
  [revision_uid] => 0
  [title] => أ.د. يوسف التركي وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1480850107
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 19474
          [uid] => 0
          [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_277.png
          [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_277.png
          [filemime] => image/png
          [filesize] => 46024
          [status] => 1
          [timestamp] => 1480850107
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 41185
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1480850101
      [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263248
      [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263248
      [feed_nid] => 5567
    )

  [last_comment_timestamp] => 1480850107
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_30] => Array
        (
          [title] => جامعة الملك عبد العزيز
          [href] => taxonomy/term/30
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => 
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبدالعزيز عبدالله..
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 41185
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1480850102
      [changed] => 1480850107
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 41186
      [revision_uid] => 0
      [title] => أ.د. يوسف التركي وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي
      [teaser] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبدالعزيز عبدالله..
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1480850107
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 19474
              [uid] => 0
              [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_277.png
              [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_277.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 46024
              [status] => 1
              [timestamp] => 1480850107
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 41185
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1480850101
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263248
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263248
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1480850107
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [30] => stdClass Object
            (
              [tid] => 30
              [vid] => 2
              [name] => جامعة الملك عبد العزيز
              [description] => 
              [weight] => 6
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 19474
                              [uid] => 0
                              [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_277.png
                              [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_277.png
                              [filemime] => image/png
                              [filesize] => 46024
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1480850107
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 41185
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبدالعزيز عبدالله..
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبدالعزيز عبدالله..
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => even
  [id] => 2
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.161.130.145
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Sun, 04/12/2016 - 14:15
  [node_url] => /node/41185
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الأحد, ٢٠١٦/١٢/٤ في الساعة ١٤:١٥
  [field_image2_rendered] => 
)

أ.د. عبدالله الذيابي وكيلاً للجامعة للشؤون التعليمية

صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح نهار الذيابي..
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 41186
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1480850102
      [changed] => 1480850110
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 41187
      [revision_uid] => 0
      [title] => أ.د. عبدالله الذيابي وكيلاً للجامعة للشؤون التعليمية
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1480850110
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 19475
              [uid] => 0
              [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_278.png
              [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_278.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 46024
              [status] => 1
              [timestamp] => 1480850110
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 41186
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1480850101
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263247
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263247
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1480850110
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_30] => Array
            (
              [title] => جامعة الملك عبد العزيز
              [href] => taxonomy/term/30
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => 
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح نهار الذيابي..
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 41186
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1480850102
          [changed] => 1480850110
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 41187
          [revision_uid] => 0
          [title] => أ.د. عبدالله الذيابي وكيلاً للجامعة للشؤون التعليمية
          [teaser] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح نهار الذيابي..
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1480850110
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 19475
                  [uid] => 0
                  [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_278.png
                  [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_278.png
                  [filemime] => image/png
                  [filesize] => 46024
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1480850110
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 41186
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1480850101
              [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263247
              [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263247
              [feed_nid] => 5567
            )

          [last_comment_timestamp] => 1480850110
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [30] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 30
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة الملك عبد العزيز
                  [description] => 
                  [weight] => 6
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 19475
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_278.png
                                  [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_278.png
                                  [filemime] => image/png
                                  [filesize] => 46024
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1480850110
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 41186
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح نهار الذيابي..
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح نهار الذيابي..
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => odd
      [id] => 3
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.161.130.145
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Sun, 04/12/2016 - 14:15
      [node_url] => /node/41186
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الأحد, ٢٠١٦/١٢/٤ في الساعة ١٤:١٥
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 41186
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1480850102
  [changed] => 1480850110
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 41187
  [revision_uid] => 0
  [title] => أ.د. عبدالله الذيابي وكيلاً للجامعة للشؤون التعليمية
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1480850110
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 19475
          [uid] => 0
          [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_278.png
          [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_278.png
          [filemime] => image/png
          [filesize] => 46024
          [status] => 1
          [timestamp] => 1480850110
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 41186
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1480850101
      [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263247
      [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263247
      [feed_nid] => 5567
    )

  [last_comment_timestamp] => 1480850110
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_30] => Array
        (
          [title] => جامعة الملك عبد العزيز
          [href] => taxonomy/term/30
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => 
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح نهار الذيابي..
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 41186
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1480850102
      [changed] => 1480850110
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 41187
      [revision_uid] => 0
      [title] => أ.د. عبدالله الذيابي وكيلاً للجامعة للشؤون التعليمية
      [teaser] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح نهار الذيابي..
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1480850110
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 19475
              [uid] => 0
              [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_278.png
              [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_278.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 46024
              [status] => 1
              [timestamp] => 1480850110
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 41186
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1480850101
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263247
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263247
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1480850110
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [30] => stdClass Object
            (
              [tid] => 30
              [vid] => 2
              [name] => جامعة الملك عبد العزيز
              [description] => 
              [weight] => 6
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 19475
                              [uid] => 0
                              [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_278.png
                              [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_278.png
                              [filemime] => image/png
                              [filesize] => 46024
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1480850110
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 41186
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح نهار الذيابي..
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح نهار الذيابي..
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => odd
  [id] => 3
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.161.130.145
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Sun, 04/12/2016 - 14:15
  [node_url] => /node/41186
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الأحد, ٢٠١٦/١٢/٤ في الساعة ١٤:١٥
  [field_image2_rendered] => 
)

أ.د. عبدالله الغامدي وكيلاً للجامعة للمشاريع

صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن سعيد أحمد أل..
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 41187
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1480850102
      [changed] => 1480850112
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 41188
      [revision_uid] => 0
      [title] => أ.د. عبدالله الغامدي وكيلاً للجامعة للمشاريع
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1480850112
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 19476
              [uid] => 0
              [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_279.png
              [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_279.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 46024
              [status] => 1
              [timestamp] => 1480850112
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 41187
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1480850101
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263246
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263246
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1480850112
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_30] => Array
            (
              [title] => جامعة الملك عبد العزيز
              [href] => taxonomy/term/30
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => 
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن سعيد أحمد أل..
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 41187
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1480850102
          [changed] => 1480850112
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 41188
          [revision_uid] => 0
          [title] => أ.د. عبدالله الغامدي وكيلاً للجامعة للمشاريع
          [teaser] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن سعيد أحمد أل..
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1480850112
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 19476
                  [uid] => 0
                  [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_279.png
                  [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_279.png
                  [filemime] => image/png
                  [filesize] => 46024
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1480850112
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 41187
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1480850101
              [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263246
              [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263246
              [feed_nid] => 5567
            )

          [last_comment_timestamp] => 1480850112
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [30] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 30
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة الملك عبد العزيز
                  [description] => 
                  [weight] => 6
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 19476
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_279.png
                                  [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_279.png
                                  [filemime] => image/png
                                  [filesize] => 46024
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1480850112
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 41187
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن سعيد أحمد أل..
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن سعيد أحمد أل..
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => even
      [id] => 4
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.161.130.145
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Sun, 04/12/2016 - 14:15
      [node_url] => /node/41187
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الأحد, ٢٠١٦/١٢/٤ في الساعة ١٤:١٥
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 41187
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1480850102
  [changed] => 1480850112
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 41188
  [revision_uid] => 0
  [title] => أ.د. عبدالله الغامدي وكيلاً للجامعة للمشاريع
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1480850112
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 19476
          [uid] => 0
          [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_279.png
          [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_279.png
          [filemime] => image/png
          [filesize] => 46024
          [status] => 1
          [timestamp] => 1480850112
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 41187
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1480850101
      [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263246
      [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263246
      [feed_nid] => 5567
    )

  [last_comment_timestamp] => 1480850112
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_30] => Array
        (
          [title] => جامعة الملك عبد العزيز
          [href] => taxonomy/term/30
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => 
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن سعيد أحمد أل..
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 41187
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1480850102
      [changed] => 1480850112
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 41188
      [revision_uid] => 0
      [title] => أ.د. عبدالله الغامدي وكيلاً للجامعة للمشاريع
      [teaser] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن سعيد أحمد أل..
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1480850112
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 19476
              [uid] => 0
              [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_279.png
              [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_279.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 46024
              [status] => 1
              [timestamp] => 1480850112
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 41187
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1480850101
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263246
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263246
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1480850112
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [30] => stdClass Object
            (
              [tid] => 30
              [vid] => 2
              [name] => جامعة الملك عبد العزيز
              [description] => 
              [weight] => 6
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 19476
                              [uid] => 0
                              [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_279.png
                              [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_279.png
                              [filemime] => image/png
                              [filesize] => 46024
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1480850112
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 41187
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن سعيد أحمد أل..
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن سعيد أحمد أل..
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => even
  [id] => 4
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.161.130.145
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Sun, 04/12/2016 - 14:15
  [node_url] => /node/41187
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الأحد, ٢٠١٦/١٢/٤ في الساعة ١٤:١٥
  [field_image2_rendered] => 
)

أ.د. عبدالله بافيل وكيلاً للأعمال والإبداع المعرفي

صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر عبدالله..
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 41188
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1480850102
      [changed] => 1480850114
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 41189
      [revision_uid] => 0
      [title] => أ.د. عبدالله بافيل وكيلاً للأعمال والإبداع المعرفي
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1480850114
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 19477
              [uid] => 0
              [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_280.png
              [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_280.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 46024
              [status] => 1
              [timestamp] => 1480850114
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 41188
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1480850101
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263245
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263245
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1480850114
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_30] => Array
            (
              [title] => جامعة الملك عبد العزيز
              [href] => taxonomy/term/30
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => 
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر عبدالله..
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 41188
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1480850102
          [changed] => 1480850114
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 41189
          [revision_uid] => 0
          [title] => أ.د. عبدالله بافيل وكيلاً للأعمال والإبداع المعرفي
          [teaser] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر عبدالله..
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1480850114
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 19477
                  [uid] => 0
                  [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_280.png
                  [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_280.png
                  [filemime] => image/png
                  [filesize] => 46024
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1480850114
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 41188
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1480850101
              [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263245
              [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263245
              [feed_nid] => 5567
            )

          [last_comment_timestamp] => 1480850114
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [30] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 30
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة الملك عبد العزيز
                  [description] => 
                  [weight] => 6
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 19477
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_280.png
                                  [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_280.png
                                  [filemime] => image/png
                                  [filesize] => 46024
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1480850114
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 41188
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر عبدالله..
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر عبدالله..
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => odd
      [id] => 5
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.161.130.145
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Sun, 04/12/2016 - 14:15
      [node_url] => /node/41188
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الأحد, ٢٠١٦/١٢/٤ في الساعة ١٤:١٥
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 41188
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1480850102
  [changed] => 1480850114
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 41189
  [revision_uid] => 0
  [title] => أ.د. عبدالله بافيل وكيلاً للأعمال والإبداع المعرفي
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1480850114
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 19477
          [uid] => 0
          [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_280.png
          [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_280.png
          [filemime] => image/png
          [filesize] => 46024
          [status] => 1
          [timestamp] => 1480850114
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 41188
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1480850101
      [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263245
      [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263245
      [feed_nid] => 5567
    )

  [last_comment_timestamp] => 1480850114
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_30] => Array
        (
          [title] => جامعة الملك عبد العزيز
          [href] => taxonomy/term/30
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => 
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر عبدالله..
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 41188
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1480850102
      [changed] => 1480850114
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 41189
      [revision_uid] => 0
      [title] => أ.د. عبدالله بافيل وكيلاً للأعمال والإبداع المعرفي
      [teaser] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر عبدالله..
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1480850114
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 19477
              [uid] => 0
              [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_280.png
              [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_280.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 46024
              [status] => 1
              [timestamp] => 1480850114
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 41188
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1480850101
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263245
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263245
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1480850114
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [30] => stdClass Object
            (
              [tid] => 30
              [vid] => 2
              [name] => جامعة الملك عبد العزيز
              [description] => 
              [weight] => 6
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 19477
                              [uid] => 0
                              [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_280.png
                              [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_280.png
                              [filemime] => image/png
                              [filesize] => 46024
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1480850114
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 41188
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر عبدالله..
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر عبدالله..
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => odd
  [id] => 5
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.161.130.145
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Sun, 04/12/2016 - 14:15
  [node_url] => /node/41188
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الأحد, ٢٠١٦/١٢/٤ في الساعة ١٤:١٥
  [field_image2_rendered] => 
)
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 41183
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1480844349
      [changed] => 1480847405
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 41184
      [revision_uid] => 0
      [title] => جامعة نايف تنظم بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني دورة (الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال والعنف الأسري)
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1480847405
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 19472
              [uid] => 0
              [filename] => news_04122016.jpg
              [filepath] => sites/default/files/news_04122016.jpg
              [filemime] => image/jpeg
              [filesize] => 446160
              [status] => 1
              [timestamp] => 1480847405
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 41183
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1480847402
          [guid] => http://www.nauss.edu.sa/Ar/News/UniversityNews/Pages/news_04122016.aspx
          [url] => http://www.nauss.edu.sa/Ar/News/UniversityNews/Pages/news_04122016.aspx
          [feed_nid] => 8723
        )

      [last_comment_timestamp] => 1480847405
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_5] => Array
            (
              [title] => جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية
              [href] => taxonomy/term/5
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => 
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => 
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 41183
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1480844349
          [changed] => 1480847405
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 41184
          [revision_uid] => 0
          [title] => جامعة نايف تنظم بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني دورة (الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال والعنف الأسري)
          [teaser] => 
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1480847405
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 19472
                  [uid] => 0
                  [filename] => news_04122016.jpg
                  [filepath] => sites/default/files/news_04122016.jpg
                  [filemime] => image/jpeg
                  [filesize] => 446160
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1480847405
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 41183
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1480847402
              [guid] => http://www.nauss.edu.sa/Ar/News/UniversityNews/Pages/news_04122016.aspx
              [url] => http://www.nauss.edu.sa/Ar/News/UniversityNews/Pages/news_04122016.aspx
              [feed_nid] => 8723
            )

          [last_comment_timestamp] => 1480847405
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [5] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 5
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية
                  [description] => 
                  [weight] => 10
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 19472
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => news_04122016.jpg
                                  [filepath] => sites/default/files/news_04122016.jpg
                                  [filemime] => image/jpeg
                                  [filesize] => 446160
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1480847405
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 41183
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => 
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => even
      [id] => 6
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.161.130.145
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Sun, 04/12/2016 - 12:39
      [node_url] => /node/41183
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_5 first last"><a href="/taxonomy/term/5" rel="tag" title="">جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الأحد, ٢٠١٦/١٢/٤ في الساعة ١٢:٣٩
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 41183
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1480844349
  [changed] => 1480847405
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 41184
  [revision_uid] => 0
  [title] => جامعة نايف تنظم بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني دورة (الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال والعنف الأسري)
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1480847405
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 19472
          [uid] => 0
          [filename] => news_04122016.jpg
          [filepath] => sites/default/files/news_04122016.jpg
          [filemime] => image/jpeg
          [filesize] => 446160
          [status] => 1
          [timestamp] => 1480847405
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 41183
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1480847402
      [guid] => http://www.nauss.edu.sa/Ar/News/UniversityNews/Pages/news_04122016.aspx
      [url] => http://www.nauss.edu.sa/Ar/News/UniversityNews/Pages/news_04122016.aspx
      [feed_nid] => 8723
    )

  [last_comment_timestamp] => 1480847405
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_5] => Array
        (
          [title] => جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية
          [href] => taxonomy/term/5
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => 
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] => 
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 41183
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1480844349
      [changed] => 1480847405
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 41184
      [revision_uid] => 0
      [title] => جامعة نايف تنظم بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني دورة (الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال والعنف الأسري)
      [teaser] => 
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1480847405
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 19472
              [uid] => 0
              [filename] => news_04122016.jpg
              [filepath] => sites/default/files/news_04122016.jpg
              [filemime] => image/jpeg
              [filesize] => 446160
              [status] => 1
              [timestamp] => 1480847405
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 41183
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1480847402
          [guid] => http://www.nauss.edu.sa/Ar/News/UniversityNews/Pages/news_04122016.aspx
          [url] => http://www.nauss.edu.sa/Ar/News/UniversityNews/Pages/news_04122016.aspx
          [feed_nid] => 8723
        )

      [last_comment_timestamp] => 1480847405
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [5] => stdClass Object
            (
              [tid] => 5
              [vid] => 2
              [name] => جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية
              [description] => 
              [weight] => 10
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 19472
                              [uid] => 0
                              [filename] => news_04122016.jpg
                              [filepath] => sites/default/files/news_04122016.jpg
                              [filemime] => image/jpeg
                              [filesize] => 446160
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1480847405
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 41183
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => 
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => even
  [id] => 6
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.161.130.145
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Sun, 04/12/2016 - 12:39
  [node_url] => /node/41183
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_5 first last"><a href="/taxonomy/term/5" rel="tag" title="">جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الأحد, ٢٠١٦/١٢/٤ في الساعة ١٢:٣٩
  [field_image2_rendered] => 
)
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 41180
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1480842903
      [changed] => 1480842913
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 41181
      [revision_uid] => 0
      [title] => ملتقى الكليات العلمي لطلاب وطالبات محور العلوم الاساسية والطبيعية بكلية العلوم _فرع السليمانية _شطر الطلاب
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1480842913
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 19469
              [uid] => 0
              [filename] => 5-3-38-inner.jpg
              [filepath] => sites/default/files/5-3-38-inner.jpg
              [filemime] => image/jpeg
              [filesize] => 173960
              [status] => 1
              [timestamp] => 1480842913
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 41180
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1480842901
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263238
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263238
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1480842913
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_30] => Array
            (
              [title] => جامعة الملك عبد العزيز
              [href] => taxonomy/term/30
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => 
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => ********..
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 41180
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1480842903
          [changed] => 1480842913
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 41181
          [revision_uid] => 0
          [title] => ملتقى الكليات العلمي لطلاب وطالبات محور العلوم الاساسية والطبيعية بكلية العلوم _فرع السليمانية _شطر الطلاب
          [teaser] => ********..
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1480842913
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 19469
                  [uid] => 0
                  [filename] => 5-3-38-inner.jpg
                  [filepath] => sites/default/files/5-3-38-inner.jpg
                  [filemime] => image/jpeg
                  [filesize] => 173960
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1480842913
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 41180
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1480842901
              [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263238
              [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263238
              [feed_nid] => 5567
            )

          [last_comment_timestamp] => 1480842913
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [30] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 30
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة الملك عبد العزيز
                  [description] => 
                  [weight] => 6
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 19469
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => 5-3-38-inner.jpg
                                  [filepath] => sites/default/files/5-3-38-inner.jpg
                                  [filemime] => image/jpeg
                                  [filesize] => 173960
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1480842913
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 41180
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => ********..
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => ********..
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => odd
      [id] => 7
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.161.130.145
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Sun, 04/12/2016 - 12:15
      [node_url] => /node/41180
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الأحد, ٢٠١٦/١٢/٤ في الساعة ١٢:١٥
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 41180
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1480842903
  [changed] => 1480842913
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 41181
  [revision_uid] => 0
  [title] => ملتقى الكليات العلمي لطلاب وطالبات محور العلوم الاساسية والطبيعية بكلية العلوم _فرع السليمانية _شطر الطلاب
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1480842913
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 19469
          [uid] => 0
          [filename] => 5-3-38-inner.jpg
          [filepath] => sites/default/files/5-3-38-inner.jpg
          [filemime] => image/jpeg
          [filesize] => 173960
          [status] => 1
          [timestamp] => 1480842913
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 41180
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1480842901
      [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263238
      [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263238
      [feed_nid] => 5567
    )

  [last_comment_timestamp] => 1480842913
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_30] => Array
        (
          [title] => جامعة الملك عبد العزيز
          [href] => taxonomy/term/30
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => 
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] => ********..
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 41180
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1480842903
      [changed] => 1480842913
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 41181
      [revision_uid] => 0
      [title] => ملتقى الكليات العلمي لطلاب وطالبات محور العلوم الاساسية والطبيعية بكلية العلوم _فرع السليمانية _شطر الطلاب
      [teaser] => ********..
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1480842913
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 19469
              [uid] => 0
              [filename] => 5-3-38-inner.jpg
              [filepath] => sites/default/files/5-3-38-inner.jpg
              [filemime] => image/jpeg
              [filesize] => 173960
              [status] => 1
              [timestamp] => 1480842913
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 41180
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1480842901
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263238
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263238
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1480842913
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [30] => stdClass Object
            (
              [tid] => 30
              [vid] => 2
              [name] => جامعة الملك عبد العزيز
              [description] => 
              [weight] => 6
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 19469
                              [uid] => 0
                              [filename] => 5-3-38-inner.jpg
                              [filepath] => sites/default/files/5-3-38-inner.jpg
                              [filemime] => image/jpeg
                              [filesize] => 173960
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1480842913
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 41180
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => ********..
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => ********..
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => odd
  [id] => 7
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.161.130.145
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Sun, 04/12/2016 - 12:15
  [node_url] => /node/41180
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الأحد, ٢٠١٦/١٢/٤ في الساعة ١٢:١٥
  [field_image2_rendered] => 
)

١٣ عضو وعضوة هيئة تدريس بجامعة الملك عبد العزيز يحظون بشرف الثقة الملكية وعضوية مجلس الشورى في دورته السابعة

حظي ١٣ عضو وعضوة هيئة تدريس بجامعة الملك عبد العزيز بشرف الثقة الملكية السامية باختيارهم في عضوية..
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 41181
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1480842903
      [changed] => 1480842923
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 41182
      [revision_uid] => 0
      [title] => ١٣ عضو وعضوة هيئة تدريس بجامعة الملك عبد العزيز يحظون بشرف الثقة الملكية وعضوية مجلس الشورى في دورته السابعة
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1480842923
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 19470
              [uid] => 0
              [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_275.png
              [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_275.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 46024
              [status] => 1
              [timestamp] => 1480842923
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 41181
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1480842901
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263236
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263236
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1480842923
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_30] => Array
            (
              [title] => جامعة الملك عبد العزيز
              [href] => taxonomy/term/30
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => 
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => حظي ١٣ عضو وعضوة هيئة تدريس بجامعة الملك عبد العزيز بشرف الثقة الملكية السامية باختيارهم في عضوية..
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 41181
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1480842903
          [changed] => 1480842923
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 41182
          [revision_uid] => 0
          [title] => ١٣ عضو وعضوة هيئة تدريس بجامعة الملك عبد العزيز يحظون بشرف الثقة الملكية وعضوية مجلس الشورى في دورته السابعة
          [teaser] => حظي ١٣ عضو وعضوة هيئة تدريس بجامعة الملك عبد العزيز بشرف الثقة الملكية السامية باختيارهم في عضوية..
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1480842923
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 19470
                  [uid] => 0
                  [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_275.png
                  [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_275.png
                  [filemime] => image/png
                  [filesize] => 46024
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1480842923
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 41181
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1480842901
              [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263236
              [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263236
              [feed_nid] => 5567
            )

          [last_comment_timestamp] => 1480842923
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [30] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 30
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة الملك عبد العزيز
                  [description] => 
                  [weight] => 6
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 19470
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_275.png
                                  [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_275.png
                                  [filemime] => image/png
                                  [filesize] => 46024
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1480842923
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 41181
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => حظي ١٣ عضو وعضوة هيئة تدريس بجامعة الملك عبد العزيز بشرف الثقة الملكية السامية باختيارهم في عضوية..
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => حظي ١٣ عضو وعضوة هيئة تدريس بجامعة الملك عبد العزيز بشرف الثقة الملكية السامية باختيارهم في عضوية..
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => even
      [id] => 8
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.161.130.145
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Sun, 04/12/2016 - 12:15
      [node_url] => /node/41181
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الأحد, ٢٠١٦/١٢/٤ في الساعة ١٢:١٥
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 41181
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1480842903
  [changed] => 1480842923
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 41182
  [revision_uid] => 0
  [title] => ١٣ عضو وعضوة هيئة تدريس بجامعة الملك عبد العزيز يحظون بشرف الثقة الملكية وعضوية مجلس الشورى في دورته السابعة
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1480842923
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 19470
          [uid] => 0
          [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_275.png
          [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_275.png
          [filemime] => image/png
          [filesize] => 46024
          [status] => 1
          [timestamp] => 1480842923
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 41181
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1480842901
      [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263236
      [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263236
      [feed_nid] => 5567
    )

  [last_comment_timestamp] => 1480842923
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_30] => Array
        (
          [title] => جامعة الملك عبد العزيز
          [href] => taxonomy/term/30
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => 
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] => حظي ١٣ عضو وعضوة هيئة تدريس بجامعة الملك عبد العزيز بشرف الثقة الملكية السامية باختيارهم في عضوية..
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 41181
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1480842903
      [changed] => 1480842923
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 41182
      [revision_uid] => 0
      [title] => ١٣ عضو وعضوة هيئة تدريس بجامعة الملك عبد العزيز يحظون بشرف الثقة الملكية وعضوية مجلس الشورى في دورته السابعة
      [teaser] => حظي ١٣ عضو وعضوة هيئة تدريس بجامعة الملك عبد العزيز بشرف الثقة الملكية السامية باختيارهم في عضوية..
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1480842923
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 19470
              [uid] => 0
              [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_275.png
              [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_275.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 46024
              [status] => 1
              [timestamp] => 1480842923
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 41181
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1480842901
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263236
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=263236
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1480842923
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [30] => stdClass Object
            (
              [tid] => 30
              [vid] => 2
              [name] => جامعة الملك عبد العزيز
              [description] => 
              [weight] => 6
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 19470
                              [uid] => 0
                              [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_275.png
                              [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_275.png
                              [filemime] => image/png
                              [filesize] => 46024
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1480842923
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 41181
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => حظي ١٣ عضو وعضوة هيئة تدريس بجامعة الملك عبد العزيز بشرف الثقة الملكية السامية باختيارهم في عضوية..
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => حظي ١٣ عضو وعضوة هيئة تدريس بجامعة الملك عبد العزيز بشرف الثقة الملكية السامية باختيارهم في عضوية..
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => even
  [id] => 8
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.161.130.145
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Sun, 04/12/2016 - 12:15
  [node_url] => /node/41181
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الأحد, ٢٠١٦/١٢/٤ في الساعة ١٢:١٥
  [field_image2_rendered] => 
)

أطفال اليوم .. أمل المستقبل

​<
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 41182
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1480839359
      [changed] => 1480842936
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 41183
      [revision_uid] => 0
      [title] => أطفال اليوم .. أمل المستقبل
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1480842936
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 19471
              [uid] => 0
              [filename] => d70bb1b4-5a10-4a04-becb-185ef0a3cb57.jpg
              [filepath] => sites/default/files/d70bb1b4-5a10-4a04-becb-185ef0a3cb57.jpg
              [filemime] => image/jpeg
              [filesize] => 70405
              [status] => 1
              [timestamp] => 1480842936
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 41182
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1480842901
          [guid] => http://news.qu.edu.sa/?p=21139
          [url] => http://news.qu.edu.sa/%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a3%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84/
          [feed_nid] => 3899
        )

      [last_comment_timestamp] => 1480842936
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_24] => Array
            (
              [title] => جامعة القصيم
              [href] => taxonomy/term/24
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => جامعة القصيم
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 1
      [content] => ​&lt;
      [links] => <ul class="links inline"><li class="node_read_more first last"><a href="/node/41182" title="Read the rest of أطفال اليوم .. أمل المستقبل.">Read more</a></li>
</ul>
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 41182
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1480839359
          [changed] => 1480842936
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 41183
          [revision_uid] => 0
          [title] => أطفال اليوم .. أمل المستقبل
          [teaser] => ​&lt;
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1480842936
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 19471
                  [uid] => 0
                  [filename] => d70bb1b4-5a10-4a04-becb-185ef0a3cb57.jpg
                  [filepath] => sites/default/files/d70bb1b4-5a10-4a04-becb-185ef0a3cb57.jpg
                  [filemime] => image/jpeg
                  [filesize] => 70405
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1480842936
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 41182
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1480842901
              [guid] => http://news.qu.edu.sa/?p=21139
              [url] => http://news.qu.edu.sa/%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a3%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84/
              [feed_nid] => 3899
            )

          [last_comment_timestamp] => 1480842936
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [24] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 24
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة القصيم
                  [description] => جامعة القصيم
                  [weight] => 5
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 1
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 19471
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => d70bb1b4-5a10-4a04-becb-185ef0a3cb57.jpg
                                  [filepath] => sites/default/files/d70bb1b4-5a10-4a04-becb-185ef0a3cb57.jpg
                                  [filemime] => image/jpeg
                                  [filesize] => 70405
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1480842936
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 41182
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => ​&lt;
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => ​&lt;
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
              [node_read_more] => Array
                (
                  [title] => Read more
                  [href] => node/41182
                  [attributes] => Array
                    (
                      [title] => Read the rest of أطفال اليوم .. أمل المستقبل.
                    )

                )

            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => odd
      [id] => 9
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.161.130.145
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Sun, 04/12/2016 - 11:15
      [node_url] => /node/41182
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_24 first last"><a href="/taxonomy/term/24" rel="tag" title="جامعة القصيم">جامعة القصيم</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الأحد, ٢٠١٦/١٢/٤ في الساعة ١١:١٥
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 41182
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1480839359
  [changed] => 1480842936
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 41183
  [revision_uid] => 0
  [title] => أطفال اليوم .. أمل المستقبل
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1480842936
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 19471
          [uid] => 0
          [filename] => d70bb1b4-5a10-4a04-becb-185ef0a3cb57.jpg
          [filepath] => sites/default/files/d70bb1b4-5a10-4a04-becb-185ef0a3cb57.jpg
          [filemime] => image/jpeg
          [filesize] => 70405
          [status] => 1
          [timestamp] => 1480842936
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 41182
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1480842901
      [guid] => http://news.qu.edu.sa/?p=21139
      [url] => http://news.qu.edu.sa/%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a3%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84/
      [feed_nid] => 3899
    )

  [last_comment_timestamp] => 1480842936
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_24] => Array
        (
          [title] => جامعة القصيم
          [href] => taxonomy/term/24
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => جامعة القصيم
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 1
  [content] => ​&lt;
  [links] => <ul class="links inline"><li class="node_read_more first last"><a href="/node/41182" title="Read the rest of أطفال اليوم .. أمل المستقبل.">Read more</a></li>
</ul>
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 41182
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1480839359
      [changed] => 1480842936
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 41183
      [revision_uid] => 0
      [title] => أطفال اليوم .. أمل المستقبل
      [teaser] => ​&lt;
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1480842936
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 19471
              [uid] => 0
              [filename] => d70bb1b4-5a10-4a04-becb-185ef0a3cb57.jpg
              [filepath] => sites/default/files/d70bb1b4-5a10-4a04-becb-185ef0a3cb57.jpg
              [filemime] => image/jpeg
              [filesize] => 70405
              [status] => 1
              [timestamp] => 1480842936
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 41182
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1480842901
          [guid] => http://news.qu.edu.sa/?p=21139
          [url] => http://news.qu.edu.sa/%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a3%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84/
          [feed_nid] => 3899
        )

      [last_comment_timestamp] => 1480842936
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [24] => stdClass Object
            (
              [tid] => 24
              [vid] => 2
              [name] => جامعة القصيم
              [description] => جامعة القصيم
              [weight] => 5
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 1
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 19471
                              [uid] => 0
                              [filename] => d70bb1b4-5a10-4a04-becb-185ef0a3cb57.jpg
                              [filepath] => sites/default/files/d70bb1b4-5a10-4a04-becb-185ef0a3cb57.jpg
                              [filemime] => image/jpeg
                              [filesize] => 70405
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1480842936
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 41182
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => ​&lt;
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => ​&lt;
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
          [node_read_more] => Array
            (
              [title] => Read more
              [href] => node/41182
              [attributes] => Array
                (
                  [title] => Read the rest of أطفال اليوم .. أمل المستقبل.
                )

            )

        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => odd
  [id] => 9
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.161.130.145
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Sun, 04/12/2016 - 11:15
  [node_url] => /node/41182
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_24 first last"><a href="/taxonomy/term/24" rel="tag" title="جامعة القصيم">جامعة القصيم</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الأحد, ٢٠١٦/١٢/٤ في الساعة ١١:١٥
  [field_image2_rendered] => 
)
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 41178
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1480837582
      [changed] => 1480839317
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 41179
      [revision_uid] => 0
      [title] => مدير جامعة القصيم يشيد بدور القطاعات العسكرية.. ويؤكد على استعداد الجامعة لعقد الدورات الفكرية للعسكريين بالمجان
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1480839317
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 19467
              [uid] => 0
              [filename] => unnamed-2-600x399.jpg
              [filepath] => sites/default/files/unnamed-2-600x399.jpg
              [filemime] => image/jpeg
              [filesize] => 69724
              [status] => 1
              [timestamp] => 1480839317
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 41178
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1480839301
          [guid] => http://news.qu.edu.sa/?p=21136
          [url] => http://news.qu.edu.sa/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d9%8a%d9%85-%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
          [feed_nid] => 3899
        )

      [last_comment_timestamp] => 1480839317
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_24] => Array
            (
              [title] => جامعة القصيم
              [href] => taxonomy/term/24
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => جامعة القصيم
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 1
      [content] => خلال حفل ختام دورة &#8220;الأمن الفكري&#8221;
      [links] => <ul class="links inline"><li class="node_read_more first last"><a href="/node/41178" title="Read the rest of مدير جامعة القصيم يشيد بدور القطاعات العسكرية.. ويؤكد على استعداد الجامعة لعقد الدورات الفكرية للعسكريين بالمجان.">Read more</a></li>
</ul>
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 41178
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1480837582
          [changed] => 1480839317
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 41179
          [revision_uid] => 0
          [title] => مدير جامعة القصيم يشيد بدور القطاعات العسكرية.. ويؤكد على استعداد الجامعة لعقد الدورات الفكرية للعسكريين بالمجان
          [teaser] => خلال حفل ختام دورة &#8220;الأمن الفكري&#8221;
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1480839317
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 19467
                  [uid] => 0
                  [filename] => unnamed-2-600x399.jpg
                  [filepath] => sites/default/files/unnamed-2-600x399.jpg
                  [filemime] => image/jpeg
                  [filesize] => 69724
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1480839317
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 41178
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1480839301
              [guid] => http://news.qu.edu.sa/?p=21136
              [url] => http://news.qu.edu.sa/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d9%8a%d9%85-%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
              [feed_nid] => 3899
            )

          [last_comment_timestamp] => 1480839317
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [24] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 24
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة القصيم
                  [description] => جامعة القصيم
                  [weight] => 5
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 1
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 19467
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => unnamed-2-600x399.jpg
                                  [filepath] => sites/default/files/unnamed-2-600x399.jpg
                                  [filemime] => image/jpeg
                                  [filesize] => 69724
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1480839317
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 41178
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => خلال حفل ختام دورة &#8220;الأمن الفكري&#8221;
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => خلال حفل ختام دورة &#8220;الأمن الفكري&#8221;
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
              [node_read_more] => Array
                (
                  [title] => Read more
                  [href] => node/41178
                  [attributes] => Array
                    (
                      [title] => Read the rest of مدير جامعة القصيم يشيد بدور القطاعات العسكرية.. ويؤكد على استعداد الجامعة لعقد الدورات الفكرية للعسكريين بالمجان.
                    )

                )

            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => even
      [id] => 10
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.161.130.145
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Sun, 04/12/2016 - 10:46
      [node_url] => /node/41178
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_24 first last"><a href="/taxonomy/term/24" rel="tag" title="جامعة القصيم">جامعة القصيم</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الأحد, ٢٠١٦/١٢/٤ في الساعة ١٠:٤٦
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 41178
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1480837582
  [changed] => 1480839317
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 41179
  [revision_uid] => 0
  [title] => مدير جامعة القصيم يشيد بدور القطاعات العسكرية.. ويؤكد على استعداد الجامعة لعقد الدورات الفكرية للعسكريين بالمجان
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1480839317
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 19467
          [uid] => 0
          [filename] => unnamed-2-600x399.jpg
          [filepath] => sites/default/files/unnamed-2-600x399.jpg
          [filemime] => image/jpeg
          [filesize] => 69724
          [status] => 1
          [timestamp] => 1480839317
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 41178
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1480839301
      [guid] => http://news.qu.edu.sa/?p=21136
      [url] => http://news.qu.edu.sa/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d9%8a%d9%85-%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
      [feed_nid] => 3899
    )

  [last_comment_timestamp] => 1480839317
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_24] => Array
        (
          [title] => جامعة القصيم
          [href] => taxonomy/term/24
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => جامعة القصيم
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 1
  [content] => خلال حفل ختام دورة &#8220;الأمن الفكري&#8221;
  [links] => <ul class="links inline"><li class="node_read_more first last"><a href="/node/41178" title="Read the rest of مدير جامعة القصيم يشيد بدور القطاعات العسكرية.. ويؤكد على استعداد الجامعة لعقد الدورات الفكرية للعسكريين بالمجان.">Read more</a></li>
</ul>
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 41178
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1480837582
      [changed] => 1480839317
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 41179
      [revision_uid] => 0
      [title] => مدير جامعة القصيم يشيد بدور القطاعات العسكرية.. ويؤكد على استعداد الجامعة لعقد الدورات الفكرية للعسكريين بالمجان
      [teaser] => خلال حفل ختام دورة &#8220;الأمن الفكري&#8221;
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1480839317
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 19467
              [uid] => 0
              [filename] => unnamed-2-600x399.jpg
              [filepath] => sites/default/files/unnamed-2-600x399.jpg
              [filemime] => image/jpeg
              [filesize] => 69724
              [status] => 1
              [timestamp] => 1480839317
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 41178
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1480839301
          [guid] => http://news.qu.edu.sa/?p=21136
          [url] => http://news.qu.edu.sa/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d9%8a%d9%85-%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
          [feed_nid] => 3899
        )

      [last_comment_timestamp] => 1480839317
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [24] => stdClass Object
            (
              [tid] => 24
              [vid] => 2
              [name] => جامعة القصيم
              [description] => جامعة القصيم
              [weight] => 5
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 1
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 19467
                              [uid] => 0
                              [filename] => unnamed-2-600x399.jpg
                              [filepath] => sites/default/files/unnamed-2-600x399.jpg
                              [filemime] => image/jpeg
                              [filesize] => 69724
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1480839317
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 41178
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => خلال حفل ختام دورة &#8220;الأمن الفكري&#8221;
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => خلال حفل ختام دورة &#8220;الأمن الفكري&#8221;
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
          [node_read_more] => Array
            (
              [title] => Read more
              [href] => node/41178
              [attributes] => Array
                (
                  [title] => Read the rest of مدير جامعة القصيم يشيد بدور القطاعات العسكرية.. ويؤكد على استعداد الجامعة لعقد الدورات الفكرية للعسكريين بالمجان.
                )

            )

        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => even
  [id] => 10
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.161.130.145
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Sun, 04/12/2016 - 10:46
  [node_url] => /node/41178
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_24 first last"><a href="/taxonomy/term/24" rel="tag" title="جامعة القصيم">جامعة القصيم</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الأحد, ٢٠١٦/١٢/٤ في الساعة ١٠:٤٦
  [field_image2_rendered] => 
)
Syndicate content