جامعة الملك عبدالعزيز وهيئة السياحة .. شراكة وتكامل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني..
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 42025
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1485264603
      [changed] => 1485264606
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 42026
      [revision_uid] => 0
      [title] => جامعة الملك عبدالعزيز وهيئة السياحة .. شراكة وتكامل 
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1485264606
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 20280
              [uid] => 0
              [filename] => 26-4-38-inner.jpg
              [filepath] => sites/default/files/26-4-38-inner.jpg
              [filemime] => image/jpeg
              [filesize] => 165169
              [status] => 1
              [timestamp] => 1485264606
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 42025
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1485264601
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264048
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264048
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1485264606
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_30] => Array
            (
              [title] => جامعة الملك عبد العزيز
              [href] => taxonomy/term/30
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => 
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني..
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 42025
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1485264603
          [changed] => 1485264606
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 42026
          [revision_uid] => 0
          [title] => جامعة الملك عبدالعزيز وهيئة السياحة .. شراكة وتكامل 
          [teaser] => استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني..
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1485264606
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 20280
                  [uid] => 0
                  [filename] => 26-4-38-inner.jpg
                  [filepath] => sites/default/files/26-4-38-inner.jpg
                  [filemime] => image/jpeg
                  [filesize] => 165169
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1485264606
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 42025
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1485264601
              [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264048
              [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264048
              [feed_nid] => 5567
            )

          [last_comment_timestamp] => 1485264606
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [30] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 30
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة الملك عبد العزيز
                  [description] => 
                  [weight] => 6
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 20280
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => 26-4-38-inner.jpg
                                  [filepath] => sites/default/files/26-4-38-inner.jpg
                                  [filemime] => image/jpeg
                                  [filesize] => 165169
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1485264606
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 42025
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني..
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني..
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => odd
      [id] => 1
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.147.247.194
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Tue, 24/01/2017 - 16:30
      [node_url] => /node/42025
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الثلاثاء, ٢٠١٧/١/٢٤ في الساعة ١٦:٣٠
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 42025
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1485264603
  [changed] => 1485264606
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 42026
  [revision_uid] => 0
  [title] => جامعة الملك عبدالعزيز وهيئة السياحة .. شراكة وتكامل 
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1485264606
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 20280
          [uid] => 0
          [filename] => 26-4-38-inner.jpg
          [filepath] => sites/default/files/26-4-38-inner.jpg
          [filemime] => image/jpeg
          [filesize] => 165169
          [status] => 1
          [timestamp] => 1485264606
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 42025
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1485264601
      [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264048
      [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264048
      [feed_nid] => 5567
    )

  [last_comment_timestamp] => 1485264606
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_30] => Array
        (
          [title] => جامعة الملك عبد العزيز
          [href] => taxonomy/term/30
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => 
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] => استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني..
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 42025
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1485264603
      [changed] => 1485264606
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 42026
      [revision_uid] => 0
      [title] => جامعة الملك عبدالعزيز وهيئة السياحة .. شراكة وتكامل 
      [teaser] => استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني..
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1485264606
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 20280
              [uid] => 0
              [filename] => 26-4-38-inner.jpg
              [filepath] => sites/default/files/26-4-38-inner.jpg
              [filemime] => image/jpeg
              [filesize] => 165169
              [status] => 1
              [timestamp] => 1485264606
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 42025
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1485264601
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264048
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264048
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1485264606
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [30] => stdClass Object
            (
              [tid] => 30
              [vid] => 2
              [name] => جامعة الملك عبد العزيز
              [description] => 
              [weight] => 6
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 20280
                              [uid] => 0
                              [filename] => 26-4-38-inner.jpg
                              [filepath] => sites/default/files/26-4-38-inner.jpg
                              [filemime] => image/jpeg
                              [filesize] => 165169
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1485264606
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 42025
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني..
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني..
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => odd
  [id] => 1
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.147.247.194
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Tue, 24/01/2017 - 16:30
  [node_url] => /node/42025
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الثلاثاء, ٢٠١٧/١/٢٤ في الساعة ١٦:٣٠
  [field_image2_rendered] => 
)

توزيع مشاريع التخرج لطلاب الهندسة المدنية للفصل الدراسي الثاني 372

p.MsoNormal { margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; } .auto-style2 { width:369pt; border-collapse:collapse; line-height:107%; font-size:11.0pt; font-family:Calibri, sans-serif; border-style:none; border-color:inherit; border-width:medium; }
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 42022
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1485235476
      [changed] => 1485238513
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 42023
      [revision_uid] => 0
      [title] => توزيع مشاريع التخرج لطلاب الهندسة المدنية للفصل الدراسي الثاني 372
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1485238513
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 20277
              [uid] => 0
              [filename] => logo_4479.png
              [filepath] => sites/default/files/logo_4479.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 8423
              [status] => 1
              [timestamp] => 1485238513
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 42022
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1485238501
          [guid] => http://news.qu.edu.sa/?p=22457
          [url] => http://news.qu.edu.sa/%d8%aa%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%ac-%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85/
          [feed_nid] => 3899
        )

      [last_comment_timestamp] => 1485238513
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_24] => Array
            (
              [title] => جامعة القصيم
              [href] => taxonomy/term/24
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => جامعة القصيم
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 1
      [content] => p.MsoNormal {
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:8.0pt;
margin-left:0cm;
line-height:107%;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
}
.auto-style2 {
width:369pt;
border-collapse:collapse;
line-height:107%;
font-size:11.0pt;
font-family:Calibri, sans-serif;
border-style:none;
border-color:inherit;
border-width:medium;
}
      [links] => <ul class="links inline"><li class="node_read_more first last"><a href="/node/42022" title="Read the rest of توزيع مشاريع التخرج لطلاب الهندسة المدنية للفصل الدراسي الثاني 372.">Read more</a></li>
</ul>
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 42022
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1485235476
          [changed] => 1485238513
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 42023
          [revision_uid] => 0
          [title] => توزيع مشاريع التخرج لطلاب الهندسة المدنية للفصل الدراسي الثاني 372
          [teaser] => p.MsoNormal {
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:8.0pt;
margin-left:0cm;
line-height:107%;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
}
.auto-style2 {
width:369pt;
border-collapse:collapse;
line-height:107%;
font-size:11.0pt;
font-family:Calibri, sans-serif;
border-style:none;
border-color:inherit;
border-width:medium;
}
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1485238513
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 20277
                  [uid] => 0
                  [filename] => logo_4479.png
                  [filepath] => sites/default/files/logo_4479.png
                  [filemime] => image/png
                  [filesize] => 8423
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1485238513
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 42022
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1485238501
              [guid] => http://news.qu.edu.sa/?p=22457
              [url] => http://news.qu.edu.sa/%d8%aa%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%ac-%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85/
              [feed_nid] => 3899
            )

          [last_comment_timestamp] => 1485238513
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [24] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 24
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة القصيم
                  [description] => جامعة القصيم
                  [weight] => 5
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 1
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 20277
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => logo_4479.png
                                  [filepath] => sites/default/files/logo_4479.png
                                  [filemime] => image/png
                                  [filesize] => 8423
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1485238513
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 42022
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => p.MsoNormal {
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:8.0pt;
margin-left:0cm;
line-height:107%;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
}
.auto-style2 {
width:369pt;
border-collapse:collapse;
line-height:107%;
font-size:11.0pt;
font-family:Calibri, sans-serif;
border-style:none;
border-color:inherit;
border-width:medium;
}
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => p.MsoNormal {
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:8.0pt;
margin-left:0cm;
line-height:107%;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
}
.auto-style2 {
width:369pt;
border-collapse:collapse;
line-height:107%;
font-size:11.0pt;
font-family:Calibri, sans-serif;
border-style:none;
border-color:inherit;
border-width:medium;
}
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
              [node_read_more] => Array
                (
                  [title] => Read more
                  [href] => node/42022
                  [attributes] => Array
                    (
                      [title] => Read the rest of توزيع مشاريع التخرج لطلاب الهندسة المدنية للفصل الدراسي الثاني 372.
                    )

                )

            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => even
      [id] => 2
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.147.247.194
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Tue, 24/01/2017 - 08:24
      [node_url] => /node/42022
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_24 first last"><a href="/taxonomy/term/24" rel="tag" title="جامعة القصيم">جامعة القصيم</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الثلاثاء, ٢٠١٧/١/٢٤ في الساعة ٠٨:٢٤
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 42022
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1485235476
  [changed] => 1485238513
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 42023
  [revision_uid] => 0
  [title] => توزيع مشاريع التخرج لطلاب الهندسة المدنية للفصل الدراسي الثاني 372
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1485238513
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 20277
          [uid] => 0
          [filename] => logo_4479.png
          [filepath] => sites/default/files/logo_4479.png
          [filemime] => image/png
          [filesize] => 8423
          [status] => 1
          [timestamp] => 1485238513
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 42022
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1485238501
      [guid] => http://news.qu.edu.sa/?p=22457
      [url] => http://news.qu.edu.sa/%d8%aa%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%ac-%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85/
      [feed_nid] => 3899
    )

  [last_comment_timestamp] => 1485238513
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_24] => Array
        (
          [title] => جامعة القصيم
          [href] => taxonomy/term/24
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => جامعة القصيم
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 1
  [content] => p.MsoNormal {
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:8.0pt;
margin-left:0cm;
line-height:107%;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
}
.auto-style2 {
width:369pt;
border-collapse:collapse;
line-height:107%;
font-size:11.0pt;
font-family:Calibri, sans-serif;
border-style:none;
border-color:inherit;
border-width:medium;
}
  [links] => <ul class="links inline"><li class="node_read_more first last"><a href="/node/42022" title="Read the rest of توزيع مشاريع التخرج لطلاب الهندسة المدنية للفصل الدراسي الثاني 372.">Read more</a></li>
</ul>
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 42022
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1485235476
      [changed] => 1485238513
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 42023
      [revision_uid] => 0
      [title] => توزيع مشاريع التخرج لطلاب الهندسة المدنية للفصل الدراسي الثاني 372
      [teaser] => p.MsoNormal {
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:8.0pt;
margin-left:0cm;
line-height:107%;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
}
.auto-style2 {
width:369pt;
border-collapse:collapse;
line-height:107%;
font-size:11.0pt;
font-family:Calibri, sans-serif;
border-style:none;
border-color:inherit;
border-width:medium;
}
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1485238513
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 20277
              [uid] => 0
              [filename] => logo_4479.png
              [filepath] => sites/default/files/logo_4479.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 8423
              [status] => 1
              [timestamp] => 1485238513
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 42022
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1485238501
          [guid] => http://news.qu.edu.sa/?p=22457
          [url] => http://news.qu.edu.sa/%d8%aa%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%ac-%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85/
          [feed_nid] => 3899
        )

      [last_comment_timestamp] => 1485238513
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [24] => stdClass Object
            (
              [tid] => 24
              [vid] => 2
              [name] => جامعة القصيم
              [description] => جامعة القصيم
              [weight] => 5
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 1
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 20277
                              [uid] => 0
                              [filename] => logo_4479.png
                              [filepath] => sites/default/files/logo_4479.png
                              [filemime] => image/png
                              [filesize] => 8423
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1485238513
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 42022
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => p.MsoNormal {
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:8.0pt;
margin-left:0cm;
line-height:107%;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
}
.auto-style2 {
width:369pt;
border-collapse:collapse;
line-height:107%;
font-size:11.0pt;
font-family:Calibri, sans-serif;
border-style:none;
border-color:inherit;
border-width:medium;
}
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => p.MsoNormal {
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:8.0pt;
margin-left:0cm;
line-height:107%;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
}
.auto-style2 {
width:369pt;
border-collapse:collapse;
line-height:107%;
font-size:11.0pt;
font-family:Calibri, sans-serif;
border-style:none;
border-color:inherit;
border-width:medium;
}
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
          [node_read_more] => Array
            (
              [title] => Read more
              [href] => node/42022
              [attributes] => Array
                (
                  [title] => Read the rest of توزيع مشاريع التخرج لطلاب الهندسة المدنية للفصل الدراسي الثاني 372.
                )

            )

        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => even
  [id] => 2
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.147.247.194
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Tue, 24/01/2017 - 08:24
  [node_url] => /node/42022
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_24 first last"><a href="/taxonomy/term/24" rel="tag" title="جامعة القصيم">جامعة القصيم</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الثلاثاء, ٢٠١٧/١/٢٤ في الساعة ٠٨:٢٤
  [field_image2_rendered] => 
)

الجامعة تبحث أوجه التعاون مع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم

           عقد معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة مجموعة الخريجي الشيخ سل....
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 42023
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1485216000
      [changed] => 1485255614
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 42024
      [revision_uid] => 0
      [title] => الجامعة تبحث أوجه التعاون مع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1485255614
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 20278
              [uid] => 0
              [filename] => bgmap_170.png
              [filepath] => sites/default/files/bgmap_170.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 34303
              [status] => 1
              [timestamp] => 1485255614
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 42023
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1485255601
          [guid] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5404
          [url] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5404
          [feed_nid] => 1382
        )

      [last_comment_timestamp] => 1485255614
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_8] => Array
            (
              [title] => جامعة طيبة
              [href] => taxonomy/term/8
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => 
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] =>                 عقد معالي مدير
جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني اجتماعا مع  
  رئيس مجلس إدارة مجموعة الخريجي    الشيخ سل....
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 42023
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1485216000
          [changed] => 1485255614
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 42024
          [revision_uid] => 0
          [title] => الجامعة تبحث أوجه التعاون مع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم
          [teaser] =>                 عقد معالي مدير
جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني اجتماعا مع  
  رئيس مجلس إدارة مجموعة الخريجي    الشيخ سل....
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1485255614
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 20278
                  [uid] => 0
                  [filename] => bgmap_170.png
                  [filepath] => sites/default/files/bgmap_170.png
                  [filemime] => image/png
                  [filesize] => 34303
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1485255614
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 42023
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1485255601
              [guid] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5404
              [url] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5404
              [feed_nid] => 1382
            )

          [last_comment_timestamp] => 1485255614
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [8] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 8
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة طيبة
                  [description] => 
                  [weight] => 23
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 20278
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => bgmap_170.png
                                  [filepath] => sites/default/files/bgmap_170.png
                                  [filemime] => image/png
                                  [filesize] => 34303
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1485255614
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 42023
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] =>                 عقد معالي مدير
جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني اجتماعا مع  
  رئيس مجلس إدارة مجموعة الخريجي    الشيخ سل....
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] =>                 عقد معالي مدير
جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني اجتماعا مع  
  رئيس مجلس إدارة مجموعة الخريجي    الشيخ سل....
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => odd
      [id] => 3
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.147.247.194
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Tue, 24/01/2017 - 03:00
      [node_url] => /node/42023
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_8 first last"><a href="/taxonomy/term/8" rel="tag" title="">جامعة طيبة</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الثلاثاء, ٢٠١٧/١/٢٤ في الساعة ٠٣:٠٠
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 42023
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1485216000
  [changed] => 1485255614
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 42024
  [revision_uid] => 0
  [title] => الجامعة تبحث أوجه التعاون مع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1485255614
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 20278
          [uid] => 0
          [filename] => bgmap_170.png
          [filepath] => sites/default/files/bgmap_170.png
          [filemime] => image/png
          [filesize] => 34303
          [status] => 1
          [timestamp] => 1485255614
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 42023
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1485255601
      [guid] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5404
      [url] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5404
      [feed_nid] => 1382
    )

  [last_comment_timestamp] => 1485255614
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_8] => Array
        (
          [title] => جامعة طيبة
          [href] => taxonomy/term/8
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => 
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] =>                 عقد معالي مدير
جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني اجتماعا مع  
  رئيس مجلس إدارة مجموعة الخريجي    الشيخ سل....
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 42023
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1485216000
      [changed] => 1485255614
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 42024
      [revision_uid] => 0
      [title] => الجامعة تبحث أوجه التعاون مع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم
      [teaser] =>                 عقد معالي مدير
جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني اجتماعا مع  
  رئيس مجلس إدارة مجموعة الخريجي    الشيخ سل....
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1485255614
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 20278
              [uid] => 0
              [filename] => bgmap_170.png
              [filepath] => sites/default/files/bgmap_170.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 34303
              [status] => 1
              [timestamp] => 1485255614
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 42023
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1485255601
          [guid] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5404
          [url] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5404
          [feed_nid] => 1382
        )

      [last_comment_timestamp] => 1485255614
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [8] => stdClass Object
            (
              [tid] => 8
              [vid] => 2
              [name] => جامعة طيبة
              [description] => 
              [weight] => 23
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 20278
                              [uid] => 0
                              [filename] => bgmap_170.png
                              [filepath] => sites/default/files/bgmap_170.png
                              [filemime] => image/png
                              [filesize] => 34303
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1485255614
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 42023
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] =>                 عقد معالي مدير
جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني اجتماعا مع  
  رئيس مجلس إدارة مجموعة الخريجي    الشيخ سل....
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] =>                 عقد معالي مدير
جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني اجتماعا مع  
  رئيس مجلس إدارة مجموعة الخريجي    الشيخ سل....
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => odd
  [id] => 3
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.147.247.194
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Tue, 24/01/2017 - 03:00
  [node_url] => /node/42023
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_8 first last"><a href="/taxonomy/term/8" rel="tag" title="">جامعة طيبة</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الثلاثاء, ٢٠١٧/١/٢٤ في الساعة ٠٣:٠٠
  [field_image2_rendered] => 
)

د. شويل يلقي محاضرة عن إنترنت الأشياء بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

             قدم عضو هيئة التدريس بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة طيبة الدكتور أحمد جميل شويل محاضرة حول الإصدار السادس من بروتوكو....
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 42024
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1485216000
      [changed] => 1485255620
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 42025
      [revision_uid] => 0
      [title] => د. شويل يلقي محاضرة عن إنترنت الأشياء بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1485255620
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 20279
              [uid] => 0
              [filename] => bgmap_171.png
              [filepath] => sites/default/files/bgmap_171.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 34303
              [status] => 1
              [timestamp] => 1485255620
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 42024
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1485255601
          [guid] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5403
          [url] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5403
          [feed_nid] => 1382
        )

      [last_comment_timestamp] => 1485255620
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_8] => Array
            (
              [title] => جامعة طيبة
              [href] => taxonomy/term/8
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => 
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] =>                 قدم عضو هيئة التدريس بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة طيبة
الدكتور أحمد جميل شويل محاضرة حول الإصدار السادس من بروتوكو....
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 42024
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1485216000
          [changed] => 1485255620
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 42025
          [revision_uid] => 0
          [title] => د. شويل يلقي محاضرة عن إنترنت الأشياء بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
          [teaser] =>                 قدم عضو هيئة التدريس بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة طيبة
الدكتور أحمد جميل شويل محاضرة حول الإصدار السادس من بروتوكو....
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1485255620
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 20279
                  [uid] => 0
                  [filename] => bgmap_171.png
                  [filepath] => sites/default/files/bgmap_171.png
                  [filemime] => image/png
                  [filesize] => 34303
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1485255620
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 42024
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1485255601
              [guid] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5403
              [url] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5403
              [feed_nid] => 1382
            )

          [last_comment_timestamp] => 1485255620
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [8] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 8
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة طيبة
                  [description] => 
                  [weight] => 23
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 20279
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => bgmap_171.png
                                  [filepath] => sites/default/files/bgmap_171.png
                                  [filemime] => image/png
                                  [filesize] => 34303
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1485255620
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 42024
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] =>                 قدم عضو هيئة التدريس بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة طيبة
الدكتور أحمد جميل شويل محاضرة حول الإصدار السادس من بروتوكو....
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] =>                 قدم عضو هيئة التدريس بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة طيبة
الدكتور أحمد جميل شويل محاضرة حول الإصدار السادس من بروتوكو....
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => even
      [id] => 4
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.147.247.194
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Tue, 24/01/2017 - 03:00
      [node_url] => /node/42024
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_8 first last"><a href="/taxonomy/term/8" rel="tag" title="">جامعة طيبة</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الثلاثاء, ٢٠١٧/١/٢٤ في الساعة ٠٣:٠٠
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 42024
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1485216000
  [changed] => 1485255620
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 42025
  [revision_uid] => 0
  [title] => د. شويل يلقي محاضرة عن إنترنت الأشياء بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1485255620
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 20279
          [uid] => 0
          [filename] => bgmap_171.png
          [filepath] => sites/default/files/bgmap_171.png
          [filemime] => image/png
          [filesize] => 34303
          [status] => 1
          [timestamp] => 1485255620
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 42024
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1485255601
      [guid] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5403
      [url] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5403
      [feed_nid] => 1382
    )

  [last_comment_timestamp] => 1485255620
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_8] => Array
        (
          [title] => جامعة طيبة
          [href] => taxonomy/term/8
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => 
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] =>                 قدم عضو هيئة التدريس بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة طيبة
الدكتور أحمد جميل شويل محاضرة حول الإصدار السادس من بروتوكو....
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 42024
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1485216000
      [changed] => 1485255620
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 42025
      [revision_uid] => 0
      [title] => د. شويل يلقي محاضرة عن إنترنت الأشياء بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
      [teaser] =>                 قدم عضو هيئة التدريس بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة طيبة
الدكتور أحمد جميل شويل محاضرة حول الإصدار السادس من بروتوكو....
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1485255620
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 20279
              [uid] => 0
              [filename] => bgmap_171.png
              [filepath] => sites/default/files/bgmap_171.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 34303
              [status] => 1
              [timestamp] => 1485255620
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 42024
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1485255601
          [guid] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5403
          [url] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5403
          [feed_nid] => 1382
        )

      [last_comment_timestamp] => 1485255620
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [8] => stdClass Object
            (
              [tid] => 8
              [vid] => 2
              [name] => جامعة طيبة
              [description] => 
              [weight] => 23
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 20279
                              [uid] => 0
                              [filename] => bgmap_171.png
                              [filepath] => sites/default/files/bgmap_171.png
                              [filemime] => image/png
                              [filesize] => 34303
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1485255620
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 42024
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] =>                 قدم عضو هيئة التدريس بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة طيبة
الدكتور أحمد جميل شويل محاضرة حول الإصدار السادس من بروتوكو....
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] =>                 قدم عضو هيئة التدريس بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة طيبة
الدكتور أحمد جميل شويل محاضرة حول الإصدار السادس من بروتوكو....
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => even
  [id] => 4
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.147.247.194
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Tue, 24/01/2017 - 03:00
  [node_url] => /node/42024
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_8 first last"><a href="/taxonomy/term/8" rel="tag" title="">جامعة طيبة</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الثلاثاء, ٢٠١٧/١/٢٤ في الساعة ٠٣:٠٠
  [field_image2_rendered] => 
)

خادم الحرمين الشريفين يرعى معرض "نايف .. القيم" في جامعة المؤسس شعبان المقبل

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على رعاية معرض "نايف .. القيم"..
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 42021
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1485170105
      [changed] => 1485170107
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 42022
      [revision_uid] => 0
      [title] => خادم الحرمين الشريفين يرعى معرض &quot;نايف .. القيم&quot; في جامعة المؤسس شعبان المقبل
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1485170107
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 20276
              [uid] => 0
              [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_290.png
              [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_290.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 46024
              [status] => 1
              [timestamp] => 1485170107
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 42021
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1485170101
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264029
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264029
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1485170107
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_30] => Array
            (
              [title] => جامعة الملك عبد العزيز
              [href] => taxonomy/term/30
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => 
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على رعاية معرض "نايف .. القيم"..
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 42021
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1485170105
          [changed] => 1485170107
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 42022
          [revision_uid] => 0
          [title] => خادم الحرمين الشريفين يرعى معرض "نايف .. القيم" في جامعة المؤسس شعبان المقبل
          [teaser] => صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على رعاية معرض "نايف .. القيم"..
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1485170107
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 20276
                  [uid] => 0
                  [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_290.png
                  [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_290.png
                  [filemime] => image/png
                  [filesize] => 46024
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1485170107
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 42021
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1485170101
              [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264029
              [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264029
              [feed_nid] => 5567
            )

          [last_comment_timestamp] => 1485170107
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [30] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 30
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة الملك عبد العزيز
                  [description] => 
                  [weight] => 6
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 20276
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_290.png
                                  [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_290.png
                                  [filemime] => image/png
                                  [filesize] => 46024
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1485170107
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 42021
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على رعاية معرض "نايف .. القيم"..
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على رعاية معرض "نايف .. القيم"..
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => odd
      [id] => 5
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.147.247.194
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Mon, 23/01/2017 - 14:15
      [node_url] => /node/42021
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الإثنين, ٢٠١٧/١/٢٣ في الساعة ١٤:١٥
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 42021
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1485170105
  [changed] => 1485170107
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 42022
  [revision_uid] => 0
  [title] => خادم الحرمين الشريفين يرعى معرض &quot;نايف .. القيم&quot; في جامعة المؤسس شعبان المقبل
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1485170107
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 20276
          [uid] => 0
          [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_290.png
          [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_290.png
          [filemime] => image/png
          [filesize] => 46024
          [status] => 1
          [timestamp] => 1485170107
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 42021
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1485170101
      [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264029
      [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264029
      [feed_nid] => 5567
    )

  [last_comment_timestamp] => 1485170107
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_30] => Array
        (
          [title] => جامعة الملك عبد العزيز
          [href] => taxonomy/term/30
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => 
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] => صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على رعاية معرض "نايف .. القيم"..
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 42021
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1485170105
      [changed] => 1485170107
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 42022
      [revision_uid] => 0
      [title] => خادم الحرمين الشريفين يرعى معرض "نايف .. القيم" في جامعة المؤسس شعبان المقبل
      [teaser] => صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على رعاية معرض "نايف .. القيم"..
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1485170107
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 20276
              [uid] => 0
              [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_290.png
              [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_290.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 46024
              [status] => 1
              [timestamp] => 1485170107
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 42021
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1485170101
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264029
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264029
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1485170107
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [30] => stdClass Object
            (
              [tid] => 30
              [vid] => 2
              [name] => جامعة الملك عبد العزيز
              [description] => 
              [weight] => 6
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 20276
                              [uid] => 0
                              [filename] => d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_290.png
                              [filepath] => sites/default/files/d8b4d8b9d8a7d8b120d8a7d984d985d8b1d983d8b2_290.png
                              [filemime] => image/png
                              [filesize] => 46024
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1485170107
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 42021
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على رعاية معرض "نايف .. القيم"..
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على رعاية معرض "نايف .. القيم"..
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => odd
  [id] => 5
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.147.247.194
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Mon, 23/01/2017 - 14:15
  [node_url] => /node/42021
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الإثنين, ٢٠١٧/١/٢٣ في الساعة ١٤:١٥
  [field_image2_rendered] => 
)
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 42020
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1485166295
      [changed] => 1485168309
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 42021
      [revision_uid] => 0
      [title] => وكالة الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي تحتفي بأبناء الجامعة الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه 
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1485168309
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 20275
              [uid] => 0
              [filename] => imy_4396.jpg
              [filepath] => sites/default/files/imy_4396.jpg
              [filemime] => image/jpeg
              [filesize] => 257280
              [status] => 1
              [timestamp] => 1485168309
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 42020
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1485168301
          [guid] => 68741 at https://www.mu.edu.sa
          [url] => https://www.mu.edu.sa/ar/news/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
          [feed_nid] => 6864
        )

      [last_comment_timestamp] => 1485168309
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_22] => Array
            (
              [title] => جامعة المجمعة
              [href] => taxonomy/term/22
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => 
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 1
      [content] => <strong></strong>
      [links] => <ul class="links inline"><li class="node_read_more first last"><a href="/node/42020" title="Read the rest of وكالة الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي تحتفي بأبناء الجامعة الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه .">Read more</a></li>
</ul>
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 42020
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1485166295
          [changed] => 1485168309
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 42021
          [revision_uid] => 0
          [title] => وكالة الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي تحتفي بأبناء الجامعة الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه 
          [teaser] => <strong></strong>
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1485168309
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 20275
                  [uid] => 0
                  [filename] => imy_4396.jpg
                  [filepath] => sites/default/files/imy_4396.jpg
                  [filemime] => image/jpeg
                  [filesize] => 257280
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1485168309
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 42020
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1485168301
              [guid] => 68741 at https://www.mu.edu.sa
              [url] => https://www.mu.edu.sa/ar/news/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
              [feed_nid] => 6864
            )

          [last_comment_timestamp] => 1485168309
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [22] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 22
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة المجمعة
                  [description] => 
                  [weight] => 11
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 1
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 20275
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => imy_4396.jpg
                                  [filepath] => sites/default/files/imy_4396.jpg
                                  [filemime] => image/jpeg
                                  [filesize] => 257280
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1485168309
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 42020
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => <strong></strong>
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => <strong></strong>
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
              [node_read_more] => Array
                (
                  [title] => Read more
                  [href] => node/42020
                  [attributes] => Array
                    (
                      [title] => Read the rest of وكالة الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي تحتفي بأبناء الجامعة الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه .
                    )

                )

            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => even
      [id] => 6
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.147.247.194
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Mon, 23/01/2017 - 13:11
      [node_url] => /node/42020
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_22 first last"><a href="/taxonomy/term/22" rel="tag" title="">جامعة المجمعة</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الإثنين, ٢٠١٧/١/٢٣ في الساعة ١٣:١١
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 42020
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1485166295
  [changed] => 1485168309
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 42021
  [revision_uid] => 0
  [title] => وكالة الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي تحتفي بأبناء الجامعة الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه 
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1485168309
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 20275
          [uid] => 0
          [filename] => imy_4396.jpg
          [filepath] => sites/default/files/imy_4396.jpg
          [filemime] => image/jpeg
          [filesize] => 257280
          [status] => 1
          [timestamp] => 1485168309
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 42020
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1485168301
      [guid] => 68741 at https://www.mu.edu.sa
      [url] => https://www.mu.edu.sa/ar/news/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
      [feed_nid] => 6864
    )

  [last_comment_timestamp] => 1485168309
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_22] => Array
        (
          [title] => جامعة المجمعة
          [href] => taxonomy/term/22
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => 
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 1
  [content] => <strong></strong>
  [links] => <ul class="links inline"><li class="node_read_more first last"><a href="/node/42020" title="Read the rest of وكالة الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي تحتفي بأبناء الجامعة الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه .">Read more</a></li>
</ul>
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 42020
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1485166295
      [changed] => 1485168309
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 42021
      [revision_uid] => 0
      [title] => وكالة الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي تحتفي بأبناء الجامعة الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه 
      [teaser] => <strong></strong>
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1485168309
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 20275
              [uid] => 0
              [filename] => imy_4396.jpg
              [filepath] => sites/default/files/imy_4396.jpg
              [filemime] => image/jpeg
              [filesize] => 257280
              [status] => 1
              [timestamp] => 1485168309
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 42020
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1485168301
          [guid] => 68741 at https://www.mu.edu.sa
          [url] => https://www.mu.edu.sa/ar/news/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
          [feed_nid] => 6864
        )

      [last_comment_timestamp] => 1485168309
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [22] => stdClass Object
            (
              [tid] => 22
              [vid] => 2
              [name] => جامعة المجمعة
              [description] => 
              [weight] => 11
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 1
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 20275
                              [uid] => 0
                              [filename] => imy_4396.jpg
                              [filepath] => sites/default/files/imy_4396.jpg
                              [filemime] => image/jpeg
                              [filesize] => 257280
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1485168309
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 42020
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => <strong></strong>
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => <strong></strong>
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
          [node_read_more] => Array
            (
              [title] => Read more
              [href] => node/42020
              [attributes] => Array
                (
                  [title] => Read the rest of وكالة الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي تحتفي بأبناء الجامعة الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه .
                )

            )

        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => even
  [id] => 6
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.147.247.194
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Mon, 23/01/2017 - 13:11
  [node_url] => /node/42020
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_22 first last"><a href="/taxonomy/term/22" rel="tag" title="">جامعة المجمعة</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الإثنين, ٢٠١٧/١/٢٣ في الساعة ١٣:١١
  [field_image2_rendered] => 
)

كلية الاقتصاد المنزلي تنظم معرض (تلاقي) لاستعراض مشاريع الطالبات

تحت رعاية سعادة عميدة كلية الاقتصاد المنزلي، الدكتورة حنان عبدالسلام جمبي نظم قسم الإسكان بالكلية..
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 42017
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1485162903
      [changed] => 1485162908
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 42018
      [revision_uid] => 0
      [title] => كلية الاقتصاد المنزلي تنظم معرض (تلاقي) لاستعراض مشاريع الطالبات
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1485162908
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 20273
              [uid] => 0
              [filename] => 25-4-1438-inner3.jpg
              [filepath] => sites/default/files/25-4-1438-inner3.jpg
              [filemime] => image/jpeg
              [filesize] => 214626
              [status] => 1
              [timestamp] => 1485162908
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 42017
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1485162901
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264019
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264019
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1485162908
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_30] => Array
            (
              [title] => جامعة الملك عبد العزيز
              [href] => taxonomy/term/30
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => 
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => تحت رعاية سعادة عميدة كلية الاقتصاد المنزلي، الدكتورة حنان عبدالسلام جمبي نظم قسم الإسكان بالكلية..
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 42017
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1485162903
          [changed] => 1485162908
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 42018
          [revision_uid] => 0
          [title] => كلية الاقتصاد المنزلي تنظم معرض (تلاقي) لاستعراض مشاريع الطالبات
          [teaser] => تحت رعاية سعادة عميدة كلية الاقتصاد المنزلي، الدكتورة حنان عبدالسلام جمبي نظم قسم الإسكان بالكلية..
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1485162908
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 20273
                  [uid] => 0
                  [filename] => 25-4-1438-inner3.jpg
                  [filepath] => sites/default/files/25-4-1438-inner3.jpg
                  [filemime] => image/jpeg
                  [filesize] => 214626
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1485162908
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 42017
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1485162901
              [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264019
              [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264019
              [feed_nid] => 5567
            )

          [last_comment_timestamp] => 1485162908
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [30] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 30
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة الملك عبد العزيز
                  [description] => 
                  [weight] => 6
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 20273
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => 25-4-1438-inner3.jpg
                                  [filepath] => sites/default/files/25-4-1438-inner3.jpg
                                  [filemime] => image/jpeg
                                  [filesize] => 214626
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1485162908
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 42017
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => تحت رعاية سعادة عميدة كلية الاقتصاد المنزلي، الدكتورة حنان عبدالسلام جمبي نظم قسم الإسكان بالكلية..
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => تحت رعاية سعادة عميدة كلية الاقتصاد المنزلي، الدكتورة حنان عبدالسلام جمبي نظم قسم الإسكان بالكلية..
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => odd
      [id] => 7
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.147.247.194
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Mon, 23/01/2017 - 12:15
      [node_url] => /node/42017
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الإثنين, ٢٠١٧/١/٢٣ في الساعة ١٢:١٥
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 42017
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1485162903
  [changed] => 1485162908
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 42018
  [revision_uid] => 0
  [title] => كلية الاقتصاد المنزلي تنظم معرض (تلاقي) لاستعراض مشاريع الطالبات
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1485162908
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 20273
          [uid] => 0
          [filename] => 25-4-1438-inner3.jpg
          [filepath] => sites/default/files/25-4-1438-inner3.jpg
          [filemime] => image/jpeg
          [filesize] => 214626
          [status] => 1
          [timestamp] => 1485162908
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 42017
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1485162901
      [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264019
      [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264019
      [feed_nid] => 5567
    )

  [last_comment_timestamp] => 1485162908
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_30] => Array
        (
          [title] => جامعة الملك عبد العزيز
          [href] => taxonomy/term/30
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => 
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] => تحت رعاية سعادة عميدة كلية الاقتصاد المنزلي، الدكتورة حنان عبدالسلام جمبي نظم قسم الإسكان بالكلية..
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 42017
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1485162903
      [changed] => 1485162908
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 42018
      [revision_uid] => 0
      [title] => كلية الاقتصاد المنزلي تنظم معرض (تلاقي) لاستعراض مشاريع الطالبات
      [teaser] => تحت رعاية سعادة عميدة كلية الاقتصاد المنزلي، الدكتورة حنان عبدالسلام جمبي نظم قسم الإسكان بالكلية..
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1485162908
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 20273
              [uid] => 0
              [filename] => 25-4-1438-inner3.jpg
              [filepath] => sites/default/files/25-4-1438-inner3.jpg
              [filemime] => image/jpeg
              [filesize] => 214626
              [status] => 1
              [timestamp] => 1485162908
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 42017
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1485162901
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264019
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264019
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1485162908
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [30] => stdClass Object
            (
              [tid] => 30
              [vid] => 2
              [name] => جامعة الملك عبد العزيز
              [description] => 
              [weight] => 6
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 20273
                              [uid] => 0
                              [filename] => 25-4-1438-inner3.jpg
                              [filepath] => sites/default/files/25-4-1438-inner3.jpg
                              [filemime] => image/jpeg
                              [filesize] => 214626
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1485162908
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 42017
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => تحت رعاية سعادة عميدة كلية الاقتصاد المنزلي، الدكتورة حنان عبدالسلام جمبي نظم قسم الإسكان بالكلية..
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => تحت رعاية سعادة عميدة كلية الاقتصاد المنزلي، الدكتورة حنان عبدالسلام جمبي نظم قسم الإسكان بالكلية..
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => odd
  [id] => 7
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.147.247.194
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Mon, 23/01/2017 - 12:15
  [node_url] => /node/42017
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الإثنين, ٢٠١٧/١/٢٣ في الساعة ١٢:١٥
  [field_image2_rendered] => 
)

كلية الآداب بشطر الطالبات تنظم منتدى (العربية والشات)

ظمت كلية الآداب بشطر الطالبات بالجامعة منتدى (العربية والشات)، كجزء من نشاط تقوم به طالبات الدراسات..
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 42018
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1485162903
      [changed] => 1485162911
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 42019
      [revision_uid] => 0
      [title] => كلية الآداب بشطر الطالبات تنظم منتدى (العربية والشات)
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1485162911
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 20274
              [uid] => 0
              [filename] => 25-4-1438-inner2.jpg
              [filepath] => sites/default/files/25-4-1438-inner2.jpg
              [filemime] => image/jpeg
              [filesize] => 372320
              [status] => 1
              [timestamp] => 1485162911
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 42018
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1485162901
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264018
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264018
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1485162911
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_30] => Array
            (
              [title] => جامعة الملك عبد العزيز
              [href] => taxonomy/term/30
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => 
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => ظمت كلية الآداب بشطر الطالبات بالجامعة منتدى (العربية والشات)، كجزء من نشاط تقوم به طالبات الدراسات..
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 42018
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1485162903
          [changed] => 1485162911
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 42019
          [revision_uid] => 0
          [title] => كلية الآداب بشطر الطالبات تنظم منتدى (العربية والشات)
          [teaser] => ظمت كلية الآداب بشطر الطالبات بالجامعة منتدى (العربية والشات)، كجزء من نشاط تقوم به طالبات الدراسات..
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1485162911
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 20274
                  [uid] => 0
                  [filename] => 25-4-1438-inner2.jpg
                  [filepath] => sites/default/files/25-4-1438-inner2.jpg
                  [filemime] => image/jpeg
                  [filesize] => 372320
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1485162911
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 42018
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1485162901
              [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264018
              [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264018
              [feed_nid] => 5567
            )

          [last_comment_timestamp] => 1485162911
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [30] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 30
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة الملك عبد العزيز
                  [description] => 
                  [weight] => 6
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 20274
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => 25-4-1438-inner2.jpg
                                  [filepath] => sites/default/files/25-4-1438-inner2.jpg
                                  [filemime] => image/jpeg
                                  [filesize] => 372320
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1485162911
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 42018
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => ظمت كلية الآداب بشطر الطالبات بالجامعة منتدى (العربية والشات)، كجزء من نشاط تقوم به طالبات الدراسات..
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => ظمت كلية الآداب بشطر الطالبات بالجامعة منتدى (العربية والشات)، كجزء من نشاط تقوم به طالبات الدراسات..
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => even
      [id] => 8
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.147.247.194
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Mon, 23/01/2017 - 12:15
      [node_url] => /node/42018
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الإثنين, ٢٠١٧/١/٢٣ في الساعة ١٢:١٥
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 42018
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1485162903
  [changed] => 1485162911
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 42019
  [revision_uid] => 0
  [title] => كلية الآداب بشطر الطالبات تنظم منتدى (العربية والشات)
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1485162911
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 20274
          [uid] => 0
          [filename] => 25-4-1438-inner2.jpg
          [filepath] => sites/default/files/25-4-1438-inner2.jpg
          [filemime] => image/jpeg
          [filesize] => 372320
          [status] => 1
          [timestamp] => 1485162911
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 42018
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1485162901
      [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264018
      [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264018
      [feed_nid] => 5567
    )

  [last_comment_timestamp] => 1485162911
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_30] => Array
        (
          [title] => جامعة الملك عبد العزيز
          [href] => taxonomy/term/30
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => 
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] => ظمت كلية الآداب بشطر الطالبات بالجامعة منتدى (العربية والشات)، كجزء من نشاط تقوم به طالبات الدراسات..
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 42018
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1485162903
      [changed] => 1485162911
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 42019
      [revision_uid] => 0
      [title] => كلية الآداب بشطر الطالبات تنظم منتدى (العربية والشات)
      [teaser] => ظمت كلية الآداب بشطر الطالبات بالجامعة منتدى (العربية والشات)، كجزء من نشاط تقوم به طالبات الدراسات..
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1485162911
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 20274
              [uid] => 0
              [filename] => 25-4-1438-inner2.jpg
              [filepath] => sites/default/files/25-4-1438-inner2.jpg
              [filemime] => image/jpeg
              [filesize] => 372320
              [status] => 1
              [timestamp] => 1485162911
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 42018
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1485162901
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264018
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=264018
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1485162911
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [30] => stdClass Object
            (
              [tid] => 30
              [vid] => 2
              [name] => جامعة الملك عبد العزيز
              [description] => 
              [weight] => 6
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 20274
                              [uid] => 0
                              [filename] => 25-4-1438-inner2.jpg
                              [filepath] => sites/default/files/25-4-1438-inner2.jpg
                              [filemime] => image/jpeg
                              [filesize] => 372320
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1485162911
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 42018
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => ظمت كلية الآداب بشطر الطالبات بالجامعة منتدى (العربية والشات)، كجزء من نشاط تقوم به طالبات الدراسات..
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => ظمت كلية الآداب بشطر الطالبات بالجامعة منتدى (العربية والشات)، كجزء من نشاط تقوم به طالبات الدراسات..
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => even
  [id] => 8
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.147.247.194
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Mon, 23/01/2017 - 12:15
  [node_url] => /node/42018
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الإثنين, ٢٠١٧/١/٢٣ في الساعة ١٢:١٥
  [field_image2_rendered] => 
)

مدير جامعة الإمام يعزي الرميح في وفاة عمه

بعث معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل بخطاب تعـزيـة ومواسـاة
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 42013
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1485129600
      [changed] => 1485151229
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 42014
      [revision_uid] => 0
      [title] => مدير جامعة الإمام يعزي الرميح في وفاة عمه
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1485151229
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 20269
              [uid] => 0
              [filename] => pdf_700.gif
              [filepath] => sites/default/files/pdf_700.gif
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 21160
              [status] => 1
              [timestamp] => 1485151229
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 42013
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1485151201
          [guid] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news25-4-1438-1.aspx
          [url] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news25-4-1438-1.aspx
          [feed_nid] => 1549
        )

      [last_comment_timestamp] => 1485151229
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_25] => Array
            (
              [title] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
              [href] => taxonomy/term/25
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => بعث معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل بخطاب تعـزيـة ومواسـاة
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 42013
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1485129600
          [changed] => 1485151229
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 42014
          [revision_uid] => 0
          [title] => مدير جامعة الإمام يعزي الرميح في وفاة عمه
          [teaser] => بعث معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل بخطاب تعـزيـة ومواسـاة
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1485151229
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 20269
                  [uid] => 0
                  [filename] => pdf_700.gif
                  [filepath] => sites/default/files/pdf_700.gif
                  [filemime] => image/png
                  [filesize] => 21160
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1485151229
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 42013
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1485151201
              [guid] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news25-4-1438-1.aspx
              [url] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news25-4-1438-1.aspx
              [feed_nid] => 1549
            )

          [last_comment_timestamp] => 1485151229
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [25] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 25
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
                  [description] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
                  [weight] => 0
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 20269
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => pdf_700.gif
                                  [filepath] => sites/default/files/pdf_700.gif
                                  [filemime] => image/png
                                  [filesize] => 21160
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1485151229
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 42013
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => بعث معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل بخطاب تعـزيـة ومواسـاة
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => بعث معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل بخطاب تعـزيـة ومواسـاة
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => odd
      [id] => 9
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.147.247.194
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Mon, 23/01/2017 - 03:00
      [node_url] => /node/42013
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_25 first last"><a href="/taxonomy/term/25" rel="tag" title="جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية">جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الإثنين, ٢٠١٧/١/٢٣ في الساعة ٠٣:٠٠
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 42013
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1485129600
  [changed] => 1485151229
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 42014
  [revision_uid] => 0
  [title] => مدير جامعة الإمام يعزي الرميح في وفاة عمه
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1485151229
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 20269
          [uid] => 0
          [filename] => pdf_700.gif
          [filepath] => sites/default/files/pdf_700.gif
          [filemime] => image/png
          [filesize] => 21160
          [status] => 1
          [timestamp] => 1485151229
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 42013
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1485151201
      [guid] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news25-4-1438-1.aspx
      [url] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news25-4-1438-1.aspx
      [feed_nid] => 1549
    )

  [last_comment_timestamp] => 1485151229
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_25] => Array
        (
          [title] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
          [href] => taxonomy/term/25
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] => بعث معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل بخطاب تعـزيـة ومواسـاة
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 42013
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1485129600
      [changed] => 1485151229
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 42014
      [revision_uid] => 0
      [title] => مدير جامعة الإمام يعزي الرميح في وفاة عمه
      [teaser] => بعث معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل بخطاب تعـزيـة ومواسـاة
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1485151229
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 20269
              [uid] => 0
              [filename] => pdf_700.gif
              [filepath] => sites/default/files/pdf_700.gif
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 21160
              [status] => 1
              [timestamp] => 1485151229
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 42013
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1485151201
          [guid] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news25-4-1438-1.aspx
          [url] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news25-4-1438-1.aspx
          [feed_nid] => 1549
        )

      [last_comment_timestamp] => 1485151229
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [25] => stdClass Object
            (
              [tid] => 25
              [vid] => 2
              [name] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
              [description] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
              [weight] => 0
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 20269
                              [uid] => 0
                              [filename] => pdf_700.gif
                              [filepath] => sites/default/files/pdf_700.gif
                              [filemime] => image/png
                              [filesize] => 21160
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1485151229
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 42013
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => بعث معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل بخطاب تعـزيـة ومواسـاة
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => بعث معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل بخطاب تعـزيـة ومواسـاة
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => odd
  [id] => 9
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.147.247.194
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Mon, 23/01/2017 - 03:00
  [node_url] => /node/42013
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_25 first last"><a href="/taxonomy/term/25" rel="tag" title="جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية">جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الإثنين, ٢٠١٧/١/٢٣ في الساعة ٠٣:٠٠
  [field_image2_rendered] => 
)

المركبة المرِّيخية الجوّالة تمضي قُـدُمًا، رغم تحطُّم المركبة التجريبية

تمكّنت وكالة الفضاء الأوروبية من تأمين المبلغ اللازم لإنزال أول مركبة جوّالة لها على سطح كوكب المِرّيخ، رغم التكاليف المتزايدة، وإخفاق مركبة المريخ...للمزيد
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 42026
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1485097200
      [changed] => 1485268205
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 42027
      [revision_uid] => 0
      [title] => المركبة المرِّيخية الجوّالة تمضي قُـدُمًا، رغم تحطُّم المركبة التجريبية
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1485268205
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1485268202
          [guid] => http://arabicedition.nature.com/journal/2017/01/nature.2016.21091
          [url] => http://arabicedition.nature.com/journal/2017/01/nature.2016.21091
          [feed_nid] => 23741
        )

      [last_comment_timestamp] => 1485268205
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_39] => Array
            (
              [title] => نيتشر - مقالات
              [href] => taxonomy/term/39
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => نيتشر - مقالات
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => تمكّنت وكالة الفضاء الأوروبية من تأمين المبلغ اللازم لإنزال أول مركبة جوّالة لها على سطح كوكب المِرّيخ، رغم التكاليف المتزايدة، وإخفاق مركبة المريخ<a href='http://arabicedition.nature.com/journal/2017/01/nature.2016.21091'>...للمزيد</a>
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 42026
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1485097200
          [changed] => 1485268205
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 42027
          [revision_uid] => 0
          [title] => المركبة المرِّيخية الجوّالة تمضي قُـدُمًا، رغم تحطُّم المركبة التجريبية
          [teaser] => تمكّنت وكالة الفضاء الأوروبية من تأمين المبلغ اللازم لإنزال أول مركبة جوّالة لها على سطح كوكب المِرّيخ، رغم التكاليف المتزايدة، وإخفاق مركبة المريخ<a href='http://arabicedition.nature.com/journal/2017/01/nature.2016.21091'>...للمزيد</a>
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1485268205
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1485268202
              [guid] => http://arabicedition.nature.com/journal/2017/01/nature.2016.21091
              [url] => http://arabicedition.nature.com/journal/2017/01/nature.2016.21091
              [feed_nid] => 23741
            )

          [last_comment_timestamp] => 1485268205
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [39] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 39
                  [vid] => 2
                  [name] => نيتشر - مقالات
                  [description] => نيتشر - مقالات
                  [weight] => 25
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => تمكّنت وكالة الفضاء الأوروبية من تأمين المبلغ اللازم لإنزال أول مركبة جوّالة لها على سطح كوكب المِرّيخ، رغم التكاليف المتزايدة، وإخفاق مركبة المريخ<a href='http://arabicedition.nature.com/journal/2017/01/nature.2016.21091'>...للمزيد</a>
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => تمكّنت وكالة الفضاء الأوروبية من تأمين المبلغ اللازم لإنزال أول مركبة جوّالة لها على سطح كوكب المِرّيخ، رغم التكاليف المتزايدة، وإخفاق مركبة المريخ<a href='http://arabicedition.nature.com/journal/2017/01/nature.2016.21091'>...للمزيد</a>
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => even
      [id] => 10
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.147.247.194
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Sun, 22/01/2017 - 18:00
      [node_url] => /node/42026
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_39 first last"><a href="/taxonomy/term/39" rel="tag" title="نيتشر - مقالات">نيتشر - مقالات</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الأحد, ٢٠١٧/١/٢٢ في الساعة ١٨:٠٠
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 42026
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1485097200
  [changed] => 1485268205
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 42027
  [revision_uid] => 0
  [title] => المركبة المرِّيخية الجوّالة تمضي قُـدُمًا، رغم تحطُّم المركبة التجريبية
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1485268205
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1485268202
      [guid] => http://arabicedition.nature.com/journal/2017/01/nature.2016.21091
      [url] => http://arabicedition.nature.com/journal/2017/01/nature.2016.21091
      [feed_nid] => 23741
    )

  [last_comment_timestamp] => 1485268205
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_39] => Array
        (
          [title] => نيتشر - مقالات
          [href] => taxonomy/term/39
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => نيتشر - مقالات
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] => تمكّنت وكالة الفضاء الأوروبية من تأمين المبلغ اللازم لإنزال أول مركبة جوّالة لها على سطح كوكب المِرّيخ، رغم التكاليف المتزايدة، وإخفاق مركبة المريخ<a href='http://arabicedition.nature.com/journal/2017/01/nature.2016.21091'>...للمزيد</a>
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 42026
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1485097200
      [changed] => 1485268205
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 42027
      [revision_uid] => 0
      [title] => المركبة المرِّيخية الجوّالة تمضي قُـدُمًا، رغم تحطُّم المركبة التجريبية
      [teaser] => تمكّنت وكالة الفضاء الأوروبية من تأمين المبلغ اللازم لإنزال أول مركبة جوّالة لها على سطح كوكب المِرّيخ، رغم التكاليف المتزايدة، وإخفاق مركبة المريخ<a href='http://arabicedition.nature.com/journal/2017/01/nature.2016.21091'>...للمزيد</a>
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1485268205
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1485268202
          [guid] => http://arabicedition.nature.com/journal/2017/01/nature.2016.21091
          [url] => http://arabicedition.nature.com/journal/2017/01/nature.2016.21091
          [feed_nid] => 23741
        )

      [last_comment_timestamp] => 1485268205
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [39] => stdClass Object
            (
              [tid] => 39
              [vid] => 2
              [name] => نيتشر - مقالات
              [description] => نيتشر - مقالات
              [weight] => 25
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => تمكّنت وكالة الفضاء الأوروبية من تأمين المبلغ اللازم لإنزال أول مركبة جوّالة لها على سطح كوكب المِرّيخ، رغم التكاليف المتزايدة، وإخفاق مركبة المريخ<a href='http://arabicedition.nature.com/journal/2017/01/nature.2016.21091'>...للمزيد</a>
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => تمكّنت وكالة الفضاء الأوروبية من تأمين المبلغ اللازم لإنزال أول مركبة جوّالة لها على سطح كوكب المِرّيخ، رغم التكاليف المتزايدة، وإخفاق مركبة المريخ<a href='http://arabicedition.nature.com/journal/2017/01/nature.2016.21091'>...للمزيد</a>
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => even
  [id] => 10
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.147.247.194
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Sun, 22/01/2017 - 18:00
  [node_url] => /node/42026
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_39 first last"><a href="/taxonomy/term/39" rel="tag" title="نيتشر - مقالات">نيتشر - مقالات</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الأحد, ٢٠١٧/١/٢٢ في الساعة ١٨:٠٠
  [field_image2_rendered] => 
)
Syndicate content